Menu

Human Rights Watch krytykuje polską politykę antydyskryminacyjną

W raporcie HRW podkreśla, iż w Polsce wciąż poważnym problemem jest dyskryminacja ze względu na rasę, płeć i orientację seksualną. Raport podkreśla również działania Koalicji na Rzecz Równych Szans.

 

HRW zwraca uwagę także na fakt, że Komisja Europejska Rady Europy przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji wyraziła zaniepokojenie brakiem zajęcia przez władze polskie odpowiedniego stanowiska odnośnie dyskryminacji cudzoziemców w edukacji, polityce mieszkaniowej, dostępie do służby zdrowia oraz
zatrudnieniu.
Raport wspomina również, iż projekt ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów unii europejskiej w zakresie równego traktowania był krytykowany przez Koalicję 40 organizacji pozarządowych, które zwróciły uwagę na to, że ustawa nie chroni przed dyskryminacją ze względu na orientacje seksualną, niepełnosprawność, wiek czy religię w różnych dziedzinach życie na przykład w edukacji.

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy