Menu

Pomoc prawna dla organizacji i działaczy/ek praw człowieka narażonych na ataki/ Legal aid for organizations and human rights activists exposed to attacks

Czas trwania projektu: lipiec 2016 - maj 2018/ Duration of the project: July 2016 - May 2018

Projekt jest odpowiedzią na zdarzające się coraz częściej ataki na organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest promowanie zasady równości, niedyskryminacji i ochrony praw człowieka. Wsparcie dotyczy nie tylko ataków fizycznych, ale także mowy nienawiści w internecie, pomówień, ograniczania praw zarówno ze strony innych organizacji jak i osób fizycznych, oraz reagowania na nieprawidłowości w relacji organów władzy z trzecim sektorem.
Celem projektu jest zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy prawnej dla takich organizacji jak również dla działaczy i działaczek na rzecz praw człowieka.

Pomoc prawną bezpłatnie świadczy grupa 20 osób z całej Polski wykonujących zawody adwokata i radcy prawnego. W ramach projektu prawnicy/czki przeszli specjalistyczne szkolenia w zakresie współpracy z NGOsami oraz specyfiki pracy z pokrzywdzonymi organizacjami. Wsparcie może obejmować reprezentację przed sądami, urzędami, ale również ograniczać się do porady prawnej czy przygotowania pisma bądź opinii prawnej, w zależności od charakteru sprawy.


KONTAKT:
biuro@ptpa.org.pl
telefon 22 498 15 26
Facebook:    @StowarzyszeniePTPA

Projekt koordynuje r.pr. Karolina Kedziora, kontakt kkedziora@ptpa.org.pl.

Więcej na temat projektu:
Opinie NGO - kliknij     TUTAJ
Wiadomości NGO - kliknij     TUTAJ


Projekt do 31 maja 2018 r. realizowany jest ze środków      Fundacji im. S. Batorego


The project is a response to the increasingly frequent attacks on non-governmental organizations whose statutory purpose is to promote the principle of equality, non-discrimination and the protection of human rights. Legal support is provided not only as a result of physical attacks, but also in case of hate speech on the Internet, slander, limiting the rights of both organizations and individuals, and also includes responding to irregularities in the relation between the authorities and the third sector.
The aim of the project is to provide rapid and effective legal assistance to such organizations as well as to human rights activists.

Legal aid is provided free of charge by a group of 20 people from all over Poland actively working as lawyers and legal counsels. As part of the project, lawyers have undergone specialized training on cooperation with NGOs and on the specific nature of work with disadvantaged organizations. The legal support may include representation in courts, offices, but may also be limited to legal advice or the preparation of a letter or legal opinion, depending on the nature of the case.
 

CONTACT:
biuro@ptpa.org.pl
Phone 22 498 15 26
Facebook: @PTPA Association

Project coordination: Att. Karolina Kędziora, contact: kkedziora@ptpa.org.pl.

Until 31 May 2018 the project is financed by    Stefan Batory Foundation.

Partnerzy i sponsorzy