Menu

PTPA złoży opinię prawną amicus curiae w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego na podstawie § 29 ust. 2 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym zwróciło się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożenie przez PTPA opinii prawnej amicus curiae w sprawie o stwierdzenie niezgodności art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380, ze zm.) z art. 32 ust. 1 zd. 2 w związku z art. 2 oraz z art. 5 Konstytucji RP, sygn. akt K 4/12.

Analiza stanu prawnego dokonana na podstawie informacji przedstawionych Polskiemu Towarzystwu Prawa Antydyskryminacyjnego przez Stowarzyszenie Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej rodzi obawę, iż w istocie powołany przepis prowadzi do dyskryminacji w zakresie uprawnień emerytalnych.

Pismem z dnia 21 lutego 2012 r. Trybunał Konstytucyjny poinformował PTPA, iż wyraża zgodę na zaprezentowanie stanowiska w sprawie.
 

Partnerzy i sponsorzy