Menu

Odbywanie staży przez bezrobotnych - wątpliwości co do konstytucyjności przepisów

PTPA wyraziło w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisów regulujących szczegółowe warunki odbywania stażu przez bezrobotnych.

W maju br. PTPA wystąpiło do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie możliwości wystąpienia na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14,
poz. 147 z późn. zm.) z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 160), będącego aktem wykonawczym do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). 

PTPA stoi bowiem na stanowisku, że przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 160) są niezgodne z Konstytucją zarówno w odniesieniu do przepisu upoważniającego zawartego w ustawie jak i w odniesieniu do przepisów samego rozporządzenia.  

[treść wniosku]

Partnerzy i sponsorzy