Menu

Komisja Europejska pyta Polskę o kompetencje RPO jako krajowego organu ds równości

Komisja Europejska, po skardze złożonej przez PTPA w imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, dotyczącej niepełnej implementacji standardów antydyskryminacyjnych do prawa polskiego, poinformowała, że w dn. 2.04.2012 służby Komisji zwróciły się do władz RP z prośbą o złożenie wyjaśnień odnośnie kwestii poruszonych w skardze.

Procedura wyjaśniająca dotyczy kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich jako krajowego organu ds. rownego traktowania oraz wykonywania ich w praktyce. PTPA w swojej skardze do KE zwróciło uwagę, iż kompetencje RPO nie są jednakowe w zależności od tego, czy nierówne traktowanie miało miejsce w tzw. sferze prywatnej, czy też publicznej.
Wladze polskie maja 10 tygodni na dostarczenie Komisji informacji i wyjasnien w tej sprawie. Na ich podstawie Komisja moze zdecydowac o rozpoczeciu procedury w sprawie naruszenia prawa unijnego albo o zamknieciu sprawy.

Partnerzy i sponsorzy