Menu

WYSTĄPIENIE KOALICJI NA RZECZ RÓWNYCH SZANS W ZWIĄZKU Z RATYFIKACJĄ KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z niedawnym ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Koalicja na Rzecz Równych Szans zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich środków finansowych na jej realizację, przesyłając swoje stanowisko Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów, Marszałkowi Sejmu RP oraz Marszałkowi Senatu RP. Pismo przesłano również do wiadomości m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Koalicja uznała za niepokojące zmniejszenie środków budżetowych dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przyznanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich środków finansowych nieproporcjonalnych do skali oraz zakresu jego kompetencji i obowiązków, których przybędzie w związku z ratyfikacją Konwencji Rzecznikowi jako niezależnemu organowi monitorującemu wdrażanie przepisów tej umowy międzynarodowej.

treść wystąpienia:

http://ptpa.org.pl/public/files/pismo_Konwencja_ONZ_FINAL.pdf

Partnerzy i sponsorzy