Menu

PTPA UCZESTNIKIEM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ LIMITÓW WIEKOWYCH FARMACEUTÓW

W dniu 14 grudnia 2011 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie dotyczącej unieruchomienia apteki ogólnodostępnej z uwagi na przekroczenie przez kierownika apteki wieku 65 lat.

Zgodnie z treścią art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne jednym z wymogów wykonywania funkcji kierownika apteki jest nie przekroczenie wieku 65 lat, a za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego – wieku 70 lat. W przedmiotowej sprawie, na skutek nie wyrażenia zgody przez Radę Aptekarską na przedłużenie okresu pełnienia funkcji kierownika apteki do 70 roku życia, apteka ogólnodostępna decyzją wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego została unieruchomiona ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jako uczestnik postępowania przedstawiło swoje stanowisko w sprawie na piśmie i złożyło wniosek o zwrócenie się przez Sąd z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego oraz z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu zbadania zgodności wprowadzenia limitów wiekowych z Konstytucją i Dyrektywą 2000/78/WE. Wnioski te zostały przez Sąd oddalone.

WSA w Warszawie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Wyrok nie jest prawomocny.
 

Partnerzy i sponsorzy