Menu

Relacja z seminarium "Ubezwłasnowolnienie a prawa człowieka"

W dniu 28 czerwca br. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, zorganizowało seminarium pt. „Ubezwłasnowolnienie a prawa człowieka”.
PTPA od wielu lat śledzi zachodzące na świecie zmiany w organizowaniu form prawnego wsparcia dla osób, które tego potrzebują lub wymagają. Polskie ustawodawstwo nie zapewnia niestety odpowiedniej ochrony osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi, co prowadzi często do ubezwłasnowolnienia tych osób. W związku z tym należy podjąć dyskusję o zmianie instytucji ubezwłasnowolnienia i wprowadzeniu do polskiego prawa alternatywnych form prawnego wsparcia.
Seminarium rozpoczęła p. Karolina Malczyk-Rokicińska, Pełnomocniczka Prezydent m. st. Warszawy ds. równego traktowania, która zwróciła uwagę na potrzebę właściwej ochrony prawnej osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi oraz konieczność ratyfikacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monika Zima-Parjaszewska zadała pytanie, czy jako ograniczenie wolności i praw człowieka ubezwłasnowolnienie jest instytucją konieczną w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób, tj. czy spełnia przesłanki ograniczeń wolności i praw konstytucyjnych przewidziane w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ponadto wskazała, iż ubezwłasnowolnienie pozostaje w sprzeczności w art. 12 Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, który stanowi, iż osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do uznania w każdym miejscu za podmioty osobowe wobec prawa oraz mają taką samą zdolność do czynności prawnych we wszystkich aspektach życia, jak inni obywatele. P. Grzegorz Błażewicz, Kierownik Zespołu Do Spraw Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta przedstawił praktykę stosowania ubezwłasnowolnienia wobec pacjentów szpitali psychiatrycznych i podkreślił, że w chwili obecnej jest to instytucja nadużywana wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, a praktyka jej stosowania budzi wiele wątpliwości. Podobne wnioski zaprezentował p. Michał Kubalski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który zaznaczył, że do Biura RPO wpływa wiele skarg w sprawie ubezwłasnowolnienia. Zwrócił uwagę na działania Rzecznika w kierunku zmian tej instytucji. Dr Małgorzata Szeroczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Pracownia Prawa i Kryminologii oraz Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście) omówiła kanadyjski system wspieranego podejmowania decyzji, przewidującego dużą autonomię każdej osobie z niepełnosprawnością intelektualną przy podejmowania decyzji oraz mechanizmy wprowadzające je w życie.
Seminarium zakończyło się dyskusją na temat postulowanych zmian kodeksu cywilnego w zakresie ubezwłasnowolnienia.
PTPA zaprasza wszystkich zainteresowanych w tej sprawie do kontaktu.

Partnerzy i sponsorzy