Menu

Spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans

W dniu 26 kwietnia br w Warszawie odbyło się spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans, w którym udział wzięło ponad trzydziestu przedstawicieli i przedstawicielek organizacji zrzeszonych.

Spotkanie poświęcone było przede wszystkim prezentacji oraz dyskusji na temat opracowanego przez Koalicję projektu ustawy nowelizującej ustawę o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, której główne postulaty dotyczą:

  • Otwarcia katalogu przesłanek dyskryminacji poprzez dodanie zwrotu „w szczególności” oraz dodanie przesłanki tożsamości płci;
  • Doprecyzowania zakresu obowiązującej ustawy w zakresie podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów ustawy oraz podmiotów chronionych;
  •  Zdefiniowania dyskryminacji wielokrotnej;
  • Doprecyzowania zgodnie z wymogami dyrektyw europejskich zakazu dyskryminacji w zakresie opieki i zabezpieczenia społecznego oraz edukacji w tym oświaty i szkolnictwa wyższego;
  • Usunięcia wyjątków dotyczących mediów (problem dot. między innymi seksistowskich reklam) oraz usunięcia wyjątku o swobodzie umów bez względu na płeć, rasę i pochodzenie etniczne;
  •  Usunięcia wyjątku w zakresie szkoleń zawodowych i podejmowania działalności zawodowej
    z uwagi na obiektywne okoliczności;
  •  Doprecyzowania, że dyskryminacja ze względu na ciążę to dyskryminacja bezpośrednia oraz 
  • Doprecyzowania środków ochrony, poprzez ich enumeratywne wskazanie.

Gościem spotkania była także przedstawicielka Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania – dr Monika Ksieniewicz, która zwróciła uwagę m.in. na to, iż Pełnomocniczka także dostrzega braki obecnej ustawy równościowej oraz potrzebę jej nowelizacji.
 

Partnerzy i sponsorzy