Misja PTPA/ PSAL’s Mission

Jesteśmy ekspercką organizacją pozarządową prawników i prawniczek, specjalizującą się w przeciwdziałaniu dyskryminacji, współpracującą z siecią organizacji krajowych i zagranicznych.

Wskazujemy prawne standardy antydyskryminacyjne na poziomie stanowienia i stosowania prawa oraz jesteśmy stale obecni w debacie publicznej dotyczącej równości.
Profesjonalnie i z zaangażowaniem prowadzimy działalność w kraju i za granicą poprzez: poradnictwo prawne i litygację, monitorowanie funkcjonowania państwa oraz edukację antydyskryminacyjną.

Koordynujemy rozbudowaną sieć prawników i prawniczek pro bono o zasięgu ogólnopolskim.

= Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zostało powołane w dniu 9 grudnia 2006 r.

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Członkami stowarzyszenia są prawnicy – adwokaci, radcowie prawni, prawnicy organizacji pozarządowych, których zainteresowania skupiają się wokół zagadnienia ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, promowania zasady równego traktowania w szczególności bez względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, religię i przekonania i niepełnosprawność.

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa antydyskryminacyjnego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz aktywne działanie na rzecz zwalczania dyskryminacji.

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • inicjowanie i organizowanie badań naukowych, w tym prawno-porównawczych;
 • przygotowywanie ekspertyz naukowych;
 • upublicznianie dyskusji na temat zjawiska dyskryminacji;
 • wspieranie osób dotkniętych dyskryminacją i problemami z nią związanymi, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej łącznie z reprezentacją przed sądami;
 • powszechnymi, sądami międzynarodowymi oraz organami administracji publicznej;
 • kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec grup narażonych na dyskryminację;
 • działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat;
 • propagowanie inicjatyw sprzyjających tworzeniu atmosfery zaufania i szacunku dla ludzi różnych religii, kultur i światopoglądów.

We are expert non-governmental organization of lawyers, specializing in anti-discrimination, cooperating with a network of national and international organizations.

We provide legal anti-discrimination standards at the level of lawmaking and law enforcement and we are constantly present in the public debate on equality.
Professionally and with involvement we operate in Poland and abroad through: legal counseling and litigation, monitoring of the functioning of the state and anti-discrimination education.

We coordinate an extensive network of lawyers and pro bono lawyers nationwide.
= The Polish Society of Anti-Discrimination Law (PSAL) was established on the 9th of December 2006.

We are a society operating under the Law on Associations.

The members of the society are law practitioners – attorneys, counsellors, lawyers of non-governmental organizations, whose interests are focused on the issue of protection of human rights, anti-discrimination, promotion of the principle of equal treatment in particular regardless of gender, age, race and ethnicity, sexual orientation, religion and beliefs and disability.

The aim of the Society is to promote the development of anti-discrimination law, to disseminate knowledge in this field, and to actively counteract discrimination.

The Company pursues its objectives in particular through:

 • initiating and organizing research, including comparative legal analysis;
 • preparing expert opinions;
 • openly discussing discrimination;
 • supporting people affected by discrimination and related problems, with particular emphasis on legal aid, including representation in Polish and international courts and public administration bodies;
 • shaping attitudes of tolerance and breaking prejudices and stereotypes against groups subject to discrimination;
 • activities in terms of promoting human rights and the knowledge about them;
 • promoting initiatives aimed at creating an atmosphere of trust and respect for people of different religions, cultures and viewpoints

Partnerzy i sponsorzy