Menu

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną klientki PTPA w sprawie o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu ze względu na posiadanie statusu aplikantki radcowskiej

W przedmiotowym postępowaniu powódka dochodzi m.in. zasądzenia na jej rzecz od pracodawcy – jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej - odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zakresie wynagradzania, dostępu do awansu i szkoleń ze względu na posiadanie statusu aplikantki radcowskiej.

W toku postępowania, po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Okręgowego, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wniosło o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, powołując się na nadal otwartą drogę do wniesienia przez strony skargi kasacyjnej, jednak Sąd Okręgowy oddalił ten wniosek. Na podstawie art. 63 kpc PTPA przedstawiło istotny pogląd w sprawie, a także konsultowało z powódką treść skargi kasacyjnej.

W skardze kasacyjnej podniesiono istnienie dwóch zagadnień prawnych:

1. Czy korzystanie przez pracownika - aplikanta radcowskiego ze zwolnień od pracy i urlopu szkoleniowego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na podstawie art. 34 i art. 36 ustawy o radcach prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 25 marca 2009 r. lub na podstawie przepisu art. 34 ustawy o radcach prawnych w brzmieniu obowiązującym po dacie 25 marca 2009 r. skutkujące świadczeniem przez niego pracy w obniżonym wymiarze może być uznane za kryterium dyskryminujące w rozumieniu przepisu art. 183a § 1 kodeksu pracy i przepisu art. 113 kodeksu pracy?

2. Czy sformułowanie "w każdym stadium postępowania" zawarte w przepisie art. 61 § 4 kpc oznacza, że organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona równości oraz niedyskryminacji może wstępować do postępowania również po wydaniu wyroku przez sąd II instancji, w sytuacji, kiedy droga do złożenia skargi kasacyjnej jest otwarta, czy może wstępować do postępowania jedynie do dnia wydania wyroku przez sąd II instancji?

Posiedzenie niejawne w sprawie wyznaczono na dzień 22 listopada 2012 r.
 

Partnerzy i sponsorzy