Menu

Pomoc prawna dla organizacji pozarządowych narażonych na ataki i dyskryminację

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) uruchomiło program pomocy prawnej dla tych organizacji pozarządowych działających w sferze praw człowieka, które z uwagi na swoje cele statutowe doświadczają szczególnych trudności w realizacji swojej misji.

 

W ostatnich miesiącach coraz częściej mamy do czynienia z atakami na organizacje pozarządowe, zwłaszcza te, które działają w obszarze równości, niedyskryminacji i tolerancji. Próby niszczenia mienia, groźby karalne, próby wtargnięcia do pomieszczeń biurowych, zniesławianie w Internecie, zastraszanie to tylko niektóre przykłady doświadczanych w ostatnim czasie ataków.

W związku z tym, PTPA uruchomiło program bezpłatnej pomocy prawnej przeznaczonej dla organizacji pozarządowych oraz działaczy praw człowieka narażonych na ataki fizycznej i werbalnej przemocy motywowanej nienawiścią. Pomoc prawna, w zależności od potrzeb, może objąć:
- porady telefoniczne lub pisemne;
- opinie prawne;
- wsparcie w zgłoszeniu naruszenia prawa odpowiednim służbom (policja, prokuratura);
- wsparcie w opracowaniu odpowiedniego pozwu;
- reprezentację procesową (w wybranych przypadkach);
- reprezentację w postępowaniach administracyjnych.

Organizacje i działacze/działaczki praw człowieka potrzebujący pomocy prawnej w wyżej wymienionym zakresie mogą kontaktować się z koordynatorem pomocy prawnej poprzez e-mail: ksmiszek@ptpa.org.pl lub numer telefonu: +48 22 498 15 26.

Projekt pomocy prawnej finansowany jest z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego.

 

Partnerzy i sponsorzy