Menu

Koalicja na Rzecz Równych Szans spotkała się po raz kolejny

22 listopada 2011 r. w Warszawie odbyło się IV spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiego Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (koordynatora Koalicji) oraz organizacji zrzeszonych. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych oraz określenie przyszłych działań Koalicji.

Wśród wielu działań, które Koalicja podjęła od ostatniego spotkania wyróżniono między innymi:
- wystąpienie Koalicji do krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie uwzględnienia propozycji wprowadzenia kursów z zakresu praw człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
- monitorowanie działań Biura RPO;
- zawiadomienie Komisji Europejskiej o braku nakładów finansowych na biuro RPO;
- wystąpienie do Premiera z prośbą o podjęcie wszelkich starań, prowadzących do zwiększenia, jakości polityki antydyskryminacyjnej w Polsce;
- wystąpienie do Premiera w sprawie Prezydencji Polski w UE oraz konieczności podjęcia działań na rzecz polityki równościowej.

Zadania na przyszłość, które wyznaczyli sobie koalicjanci i koalicjantki to przede wszystkim:
- promocja nowej ustawy antydyskryminacyjnej;
- przygotowanie projektu nowelizacji ustawy;
- powołanie prawniczego zespołu roboczego, który przygotuje projekt nowelizacji.

W II części spotkania wzięli udział: Wanda Nowicka, Robert Biedroń oraz Anna Grodzka – przedstawiciele Sejmu RP.
Spośród wielu działań, które powinny mieć miejsce podczas tej kadencji Sejmu, wyżej wspomniani goście zwrócili przede wszystkim uwagę na:
- konieczność nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej;
- potrzebę nowelizacji kodeksu karnego (art. 256 i 257);
- uchwalenie ustawy o związkach partnerskich;
- odstąpienie od Protokołu 30 dot. Karty Praw Podstawowych;
- ratyfikację Konwencji dot. praw osób niepełnosprawnych;
- przystąpienie Polski do Protokołu 12 EKPCz;
- uchwalenie ustawy o określenie płci;
- potrzebie nowelizacji Kodeksu pracy.

Gośćmi spotkania byli także reprezentanci Biura RPO – Mirosław Wróblewski oraz Magdalena Kuruś.
Mirosław Wróblewski dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego podkreślił, iż RPO nie spostrzega siebie tylko, jako rzecznika na podstawie nowej ustawy antydyskryminacyjnej ale jako organ konstytucyjny, który stoi na straży art. 32 Konstytucji RP, co oznacza że stoi na straży przestrzegania zasady niedyskryminacji bez względu na przesłanki oraz cechy prawnie chronione. Identyfikacja spraw napływających do Biura RPO z zarzutem dyskryminacji odbywa się, więc z uwzględnieniem klauzuli otwartości.
Jak poinformowali przedstawiciele BRPO. w okresie od stycznia do sierpnia 2011 roku do Biura wpłynęło ok. 473 spraw z zarzutem dyskryminacji. Około maja 2012 roku Biuro RPO udostępni oficjalne statystyki spraw dot. dyskryminacji z uwzględnieniem przesłanek.
Przedstawiciele Biura RPO ponownie podkreślili brak środków finansowych na realizację nowych obowiązków RPO wynikających z ustawy antydyskryminacyjnej, określając potrzebny budżet na ok. 1,5 mln zl.

Partnerzy i sponsorzy