Menu

PTPA wniosło o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie uchodźcy LGBT

W dniu 14 czerwca 2012 r. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego złożyło wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi mężczyzny pochodzącego z Ugandy z udziałem Rady do Spraw Uchodźców.

Skarżący, obywatel Ugandy, ubiegał się o nadanie mu statusu uchodźcy oraz udzielenie ochrony uzupełniającej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na prześladowania w kraju pochodzenia ze względu na orientację seksualną. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców postanowił odmówić nadania statusu uchodźcy i udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalić z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany. Rada do Spraw Uchodźców utrzymała decyzję w mocy. Skarżący odwołał się od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 

Partnerzy i sponsorzy