R. PR. Karolina Kędziora

Prezeska Zarządu

kkedziora@ptpa.org.pl


"Jeśli mówisz prawdę, nie musisz niczego pamiętać"

Mark Twain

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (www.ptpa.org.pl). W latach 2003-2006 prawniczka programu „Działania prawne w interesie publicznym” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna (przez brytyjską organizację Interights (2006), Akademię Treningu Antydyskryminacyjnego przy Willa Decjusza (2009) oraz Specjalistyczną Szkołę Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany (2014). Certyfikowana trenerka Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy (2015). W 2009 r. prawniczka w projekcie „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy” realizowany przez Polski Związek Niewidomych. W latach 2009-2012 prawniczka programu „Avon kontra przemoc” - telefonu interwencyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, Fundacji Feminoteka. W latach 2009-2012 wykładowczyni podyplomowych studiów „Gender mainstreaming” i w latach 2013-2017 „Gender Studies” Polskiej Akademii Nauk. W 2011 r. szkoliła na temat praw człowieka przedstawicieli powstających w Libii organizacji społeczeństwa obywatelskiego (na zlecenie amerykańskiej organizacji DAI). Autorka wielu publikacji na temat różnych aspektów dyskrymiancji, m.in. książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” (II Wydanie) C.H. Beck, 2010 r. oraz współautorka Komentarza do Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, Wolters Kluwer, 2016. Nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013, w kategorii radca prawny. W latach 2016-2020 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Od 2021 r. członkini Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2018 r. laureatka nagród – I wyróżnienie w konkursie „Prawnik Pro Bono 2017” organizowanym przez Centrum Pro bono i Tygodnik Rzeczpospolita, oraz „Złotego Paragrafu dla najlepszego Radcy Prawnego 2017” Dziennika Gazeta Prawna.

Tytuł Liderki Równości woj. mazowieckiego przyznany  w 2022 r.  w ramach plebiscytu „16 Liderek Równości 2021” zorganizowanego przez British Embassy Warsaw, Stowarzyszenie Kongres Kobiet i Forbes Women Polska.  


A ttorney at law, graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, School of American Law at the University of Warsaw, Human Rights School at the Helsinki Foundation for Human Rights. President of the Polish Society of Antidiscrimination Law (www.ptpa.org.pl). In the years 2003-2006 the lawyer of the program "Legal Advice in the Public Interest" of the Helsinki Foundation for Human Rights. Certified anti-discrimination trainer (by a British organization Interights (2006), Academy of Anti-discrimination Training at Villa Decius (2009) and the Specialized School of Social facilitation for the Prevention of Discrimination - Advanced Level (2014), Certified Trainer of Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) In 2009, a lawyer in the project "Support of blind people on the labor market" implemented by the Polish Assosiation of the Blind. In the years 2009-2012 a lawyer of the program "Avon vs. Violence - helpline for victims of domestic violence, Feminoteka Foundation. In 2009-2012 lecturer of post graduate studies in Gender Mainstreaming and in the years 2013-2017 "Gender Studies" of the Polish Academy of Sciences. In 2011, she conducted training on the human rights for representatives of newly formed Libyan civil society organizations (commissioned by the American DAI organization). An author of many publications on various aspects of discrimination, including "Discrimination and Mobbing in Employment" (2nd Edition) C.H. Beck, 2010 and co-author of Commentary on the Law on the Implementation of Some EU Equal Treatment Laws, Wolters Kluwer, 2016. A nominee for The Forbes Professional 2013, in the category of legal counsel. In 2016-2020, member of the Human Rights Commission at the National Council of Legal Advisers. Since 2021, member of the Foreign and Human Rights Commission at the Regional Council of Legal Advisers in Warsaw. In 2018, the laureate of prizes - the first distinction in the "Pro Bono Lawyer 2017" competition organized by the Pro bono Center and Tygodnik Rzeczpospolita, and the "Golden Parable for the Best Legal Advisor 2017" of Dziennik Gazeta Prawna.

The title of Equality Leader of the Mazovian Voivodeship awarded in 2022 as part of the "16 Equality Leaders 2021" plebiscite organized by the British Embassy Warsaw, the Women's Congress Association and Forbes Women Poland. 

 

Partnerzy i sponsorzy