Menu

Raport KE nt. zastosowania Dyrektywy 2002/73/WE

29 lipca br. Komisja Europejska przedstawiła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu raport nt. wdrożenia Dyrektywy 2002/73/WE dot. równości płci w zatrudnieniu.

więcej informacji oraz treść raportu na stronie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418&newsId=571&furtherNews=yes

 

Partnerzy i sponsorzy