Menu

Pismo PTPA do Dyrekcji Polskiego Radia

PTPA interweniuje w związku z ostatnimi doniesieniami prasowymi dotyczącymi decyzji Dyrekcji Polskiego Radia.

Pan Wincenty Pipka

Dyrektor Programu I Polskiego Radia

Al. Niepodległości 77/85 00-977 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, ogólnopolskiej organizacji prawników działającej na rzecz zasady równości, poszanowania praw człowieka i niedyskryminacji, mając na uwadze ostatnie doniesienia prasowe, pragniemy wyrazić stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez Dyrekcję Programu I Polskiego Radia działań, mogących prowadzić do dyskryminacji kobiet w zatrudnieniu. Z informacji prasowych z dnia 17 czerwca br. wynika, że na podstawie wewnętrznego zarządzenia Dyrekcji, „kobiety mogą czytać serwisy informacyjne jedynie późnym popołudniem i wieczorem”, co uzasadnione jest tym, że „męskie głosy są po prostu bardziej wiarygodne i lepiej brzmią”.Zgodnie z dyspozycją art. art. 183a § 1 Kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani, czyli niedyskryminowani w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, w zakresie m. in. warunków zatrudnienia, w szczególności bez względu na płeć. Praktyka polegająca na wykluczeniu kobiet z odczytywania serwisów informacyjnych oraz prowadzenia programów radiowych w godzinach przedpołudniowych (które jednocześnie są lepiej płatne) jest sprzeczna z prawem. Jak podają media, celem działań Dyrekcji jest „zwiększenie słuchalności” Programu I Polskiego Radia. Jednak środki służące osiągnięciu tego celu, nie są właściwe i konieczne. Takie działania stanowią zakazaną wprost przez polskie przepisy prawa pracy dyskryminację pośrednią ze względu na płeć. Warto wskazać, że nawet brak takiego zarządzenia, przy jednoczesnej praktyce pozbawienia kobiet możliwości prowadzenia rannego pasma radiowego, musi być uznany za przejaw zakazanej dyskryminacji pośredniej. Tego rodzaju działania instytucji, będącej instytucją publiczną, a także środkiem społecznego przekazu o ogromnej sile oddziaływania w Polsce, budzą ogromny niepokój i zdziwienie. Pragniemy przypomnieć, iż zasada równości kobiet i mężczyzn jest zasadą określoną w przepisach Konstytucji RP, której obowiązek stosowania mają wszystkie podmioty w Polsce. Nie bez znaczenia jest również fakt członkostwa naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej, gdzie zasada równości płci jest jedną z najważniejszych zasad funkcjonowania Wspólnot. Dyskryminujące i pozbawione do obowiązującego prawa szacunku praktyki przyczyniają się niestety do utrudniania działań na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy; pogłębiania szkodliwych stereotypów; zachęcają one także potencjalnych pracodawców do lekceważenia kobiet jako pełnowartościowych pracowników. Pragniemy wyrazić nadzieję, iż Program I Polskiego Radia podejmie odpowiednie działania w celu wyjaśnienia niniejszej sprawy oraz wyeliminuje jakiekolwiek praktyki mogące prowadzić do dyskryminacji kobiet w zatrudnieniu. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego będzie się uważnie przyglądać sytuacji kobiet zatrudnionych w kierowanej przez Pana instytucji i w razie konieczności udzieli niezbędnego prawnego wsparcia pracownicom dotkniętym nierównym traktowaniem.

Z poważaniem

Karolina Kędziora, Prezeska PTPA

Monika Zima, Członkini Zarządu PTPA

 

Do wiadomości:

- dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich

- Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

- Tadeusz Jan Zając, Główny Inspektor Pracy

Partnerzy i sponsorzy