Menu

PTPA apeluje do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania ws. racjonalnych usprawnień

PTPA wystosowało do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania pismo wskazujące na brak obowiązku wprowadzania racjonalnych usprawnień dla osób będących w niepracowniczym stosunku zatrudnienia. Obowiązek ich wprowadzenia wynika tymczasem z Dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

Obecnie, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 Nr 127, poz. 721), pracodawca jest obowiązany zapewnić niezbędne racjonalne usprawnienia dla osoby niepełnosprawnej pozostającej z nim w stosunku pracy, uczestniczącej w procesie rekrutacji lub odbywającej szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie. 

Obowiązek wprowadzenia racjonalnych usprawnień wynika z przepisu art. 5 Dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. U. UE L z dnia 2 grudnia 2000 r.), który zobowiązuje Państwa Członkowskie do przyjęcia odpowiednich przepisów w celu zagwarantowania przestrzegania zasady równego traktowania osób niepełnosprawnych. Dyrektywa nie ogranicza tego obowiązku jedynie do relacji pracowniczych, ponieważ w art. 1, który określa cel dyrektywy, a także w dalszych przepisach, różnicuje pojęcia „zatrudnienia” i „pracy”, rozciągając tym samym zakres zastosowania dyrektywy na stosunki wykraczające poza tradycyjne relacje pracownicze. 

Partnerzy i sponsorzy