Menu

Członkini Zarządu PTPA ekspertką w projekcie "Czarnej Księgi" dyskryminacji osób niepełnosprawnych

28 listopada 2008 r. członkini Zarządu PTPA Monika Zima wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych poświęconej problemowi ratyfikacji przez Polskę Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Konwencja ta została uchwalona 13 grudnia 2006 r. w Nowym Jorku. W imieniu Polski została podpisana 30 marca 2007 r. i od tego czasu czeka na ratyfikację. Jest to dokument ogromnej wagi dla osób niepełnosprawnych, ponieważ określa standardy przestrzegania ich praw w krajach, które go podpisały.

Monika Zima jako ekspertka przygotowywała opinie na temat zapisów w polskim systemie prawnym dyskryminujących osoby niepełnosprawne w świetle postanowień Konwencji. Opinie zostały zebrane w tzw. „Czarnej księdze dyskryminacji". Projekt ten realizowany jest przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego we współpracy z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych.

Podczas konferencji wystąpili prof. Lech Paprzycki - Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, który opowiedział się za ratyfikacją Konwencji, a także podzielił się z zebranymi refleksjami na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, Krystyna Mrugalska – długoletnia Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, obecnie Przewodnicząca Zarządu PFON, która podkreśliła znaczenie Konwencji w zmienianiu świadomości społecznej na temat niepełnosprawnych, a także prof. Stanisława Golinowska (Collegium Medicum UJ), która wskazała na rolę Konwencji w integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Ponadto dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przedstawił praktyczne konsekwencje ratyfikacji Konwencji NZ dla osób indywidualnych oraz organizacji pozarządowych, natomiast prof. Roman Wieruszewski z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka rozważył znaczenie Konwencji jako źródła prawa w Polsce.

Monika Zima wystąpiła jako ekspertka projektu i zaprezentowała przesłanki zawierania małżeństw przez osoby niepełnosprawne oraz procedury ich zawierania na tle konstytucyjnego statusu osób niepełnosprawnych, zwracając uwagę na problem zdolności do czynności prawnych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich reprezentacji.

Kontynuacją działań projektu był udział Moniki Zimy 3 grudnia br - w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych - w posiedzeniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Podczas posiedzenia Komisji prezentowane były wybrane ekspertyzy z „Czarnej Księgi Dyskryminacji” oraz rekomendacje i postulaty koniecznych zmian przepisów prawa.

Członkowie Komisji wyrazili ogromne zainteresowanie pracami ekspertów i ekspertek i zapewnili o gotowości dalszej współpracy. Biorący udział w posiedzeniu Komisji Pan Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych zadeklarował pomoc w działaniach zmierzających do ratyfikacji Konwencji.

Partnerzy i sponsorzy