Menu

Spotkanie koalicji antydyskryminacyjnych z regionu Europy Środkowo Wschodniej

16 listopada br. z inicjatywy Koalicji na Rzecz Równych Szans oraz Koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej odbyło się spotkanie krajowych sieci równościowych z regionu Europy Środkowo Wschodniej. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy i uczestniczki z Polski, Mołdawii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii.

Celem spotkania pn. "Enhancement of equality and non-discrimination in Central and Eastern Europe through sharing experience and peer support" była wymiana doświadczeń w prowadzeniu działań koalicyjnych, omowione zostały wyzwania, zagrożenia oraz czynnniki wpływające na sukces działań w ramach krajowych sieci równościowych. W części wartszatowej skupiliśmy się na trzech zagadnieniach: edukacji antydyskryminacyjnej, zarządzaniu koalicjami oraz rzecznictwa w zakresie ustawodwstwa antydyskryminacyjnego. 

Uczestnicy i uczestniczki mieli także okazję do wysłuchania prezentacji Rachel Mullen koordynatorki irlandzkiej sieci rownościowej The Equality and Rights Alliance skupiającej ponad 170 podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie zasady równych szans. Podczas seminarium wystąpiła także Mariana Berbec z Open Society Foundations - organizacji wspierającej działania o charakterze koalicyjnym.

Jednym z ustaleń spotkania jest podjęcie wspólnych działań koalicji antydyskryminacyjnych na poziomie europejskim  i rozpoczęcie dialogu z odpowiednimi instytucjami europejskimi - Unii Europejskiej oraz Rady Europy.

Organizacja spotkania była możliwa dzięki wsparciu Fundajci im. Stefana Batorego

 

     
 

Partnerzy i sponsorzy