Dr Krzysztof Śmiszek

Prawnik

ksmiszek@ptpa.org.pl


"Prawo jest instytucją wychowawczą całej ludzkości"

Leon Petrażycki

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2003-2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie zajmował się analizą i praktycznym stosowaniem ustawodawstwa antydyskryminacyjnego, ekspert polskich organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji (m.in. wieloletni Szef Grupy Prawnej Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii). Certyfikowany trener prawa antydyskryminacyjnego (certyfikat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Brytyjskiej Interrights). Prowadził szkolenia z prawa antydyskryminacyjnego m.in. dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, związków zawodowych, prawników organizacji pozarządowych. Publikował na temat prawnych aspektów dyskryminacji m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, Europejskim Przeglądzie Sądowym i Gazecie Prawnej oraz w periodykach zagranicznych. W latach 2008-2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET - Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów ds. Równego Traktowania. W latach 2011 - 2016 pracownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Trener praw człowieka Rady Europy w ramach programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy. Od 2014 r. członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji. Sekretarz redakcji międzynarodowego pisma prawniczego "Anti-Discrimination Law Review". Członek Rady Programowej Archiwum im. Profesora Wiktora Osiatyńskiego prowadzonego przez Fundację OKO. PRESS.


Doctor of Juridical Science, Graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, graduate of the Postmaster degree in European Law at the University of Warsaw, in the years 2003-2005 lawyer in the office of the Government Plenipotentiary for Equal Status of Women and Men, where he dealt with the analysis and practical application of anti-discrimination legislation, expert of Polish NGOs counteracting discrimination (including the Head of the Legal Group of the Campaign Against Homophobia). Certified anti-discrimination lawyer (certified by the Helsinki Foundation for Human Rights and a British organization Interrights). He taught anti-discrimination law i.a. for lawyers, legal counsels, judges, trade unions, lawyers of non-governmental organizations. He published on the legal aspects of discrimination in Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, the European Court Review and Gazeta Prawna and in foreign journals. In the years 2008-2010 he worked in Brussels as a lawyer and program coordinator at EQUINET - European Network of Equality Bodies. In the years 2011 - 2016 the employee of the Centre for Human Rights, Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. Certified Trainer of Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) program of the Council of Europe. Since 2014 a member of the European Network of Legal Experts in the field of non-discrimination. Secretary of the editorial board in an international legal journal Anti-Discrimination Law Review. Member of the Program Commitee of Archiwum Osiatynskiego, run by the OKO.PRESS Foundation.

Partnerzy i sponsorzy